Our Facilities

  • વાલીઓને ટેલીફોન દ્વારા જાણકારી
  • સંસ્કાર નું ઘડતર
  • દર અઠવાડિયે બે ટેસ્ટ
  • અંગ્રેજી સ્પેલીંગની સ્પેશ્યલ ટેસ્ટ
  • પ્રાયમરીથી જ પ્રોજેક્ટર દ્વારા શિક્ષણ
  • વર્ગખંડ માં ૪૫ - ૫૦ વિદ્યાર્થીઓ
  • શૈક્ષણિક કાર્ય સાથે જોડાયેલ સંચાલકશ્રી
  • લો. કે. જી. થી જ કોમ્પ્યુટર શિક્ષણ

Biology Laboratory

Prayer at School

Teaching by Management

Computer Laboratory

Chemistry Laboratory

Creativity by our Students

Various Plays Played by Children

Various Plays Played by Children

Camping Twice in a Year

Biology Laboratory

Go to Top