ધોરણ - 7, વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી, પ્રથમસત્ર


ક્વીઝ


પ્રશ્નપત્રફક્ત પ્રશ્નોસવાલ-જવાબક્વીઝ તૈયાર કર્તા: સરસ્વતી સ્કુલ - જુનાગઢ