ધોરણ - 7, સામાજિક વિજ્ઞાન ક્વીઝ, દ્વિતિયસત્ર


ક્વીઝ


પ્રશ્નપત્ર


ફક્ત પ્રશ્નો


સવાલ-જવાબક્વીઝ તૈયાર કર્તા: સરસ્વતી સ્કુલ - જુનાગઢ